UX-design

Vad innebär UX-design?

UX-design handlar om att analysera användarbehov, genomföra undersökningar och skapa användarcentrerade designlösningar.

Kontakta oss eller boka ett möte direkt om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med UX-design!

Person som står vid whiteboard och arbetar med att skapa ett affinitetsdiagram

UX-designer som skissar med papper och penna

Vad är skillnaden på UI- och UX-design?

UI-design (User Interface-design) fokuserar på utformningen av användargränssnittet och dess visuella aspekter, inklusive layout, färgscheman och typografi. UX-design (User Experience-design) syftar till att skapa en övergripande positiv användarupplevelse genom att förstå användarbehov, skapa användarcentrerade lösningar och optimera interaktionen mellan användaren och gränssnittet. Medan UI-design handlar om det visuella och interaktiva gränssnittet, innefattar UX-design en bredare strategi för att skapa en meningsfull och tillfredsställande användarupplevelse.

UX-design för e-handel

UX-design är avgörande för e-handel eftersom det skapar en smidig och engagerande köpupplevelse för användare. Genom att optimera användarflöden, tydlig navigering och attraktiv visuell design kan UX-design öka konverteringar, minska kundavhopp och öka kundnöjdheten, vilket leder till ökat förtroende och framgångsrik försäljning online.

Inom e-handel är UX-design avgörande för att skapa en framgångsrik webbplats. Med vår expertis inom e-handels-UX-design kan vi hjälpa dig att skapa en smidig och engagerande köpupplevelse för dina kunder, vilket resulterar i ökade konverteringar och nöjda användare.

UX-designer som intervjuar en kund för att få bättre insikt i hur produkten eller tjänsten används
UX-designer som tittar på en överblick av den information man har fått till sig

UX-design inom B2B

Inom B2B-sektorn är UX-design av avgörande betydelse för att skapa framgångsrika digitala lösningar. Genom att prioritera användarupplevelsen kan företag erbjuda sina affärskunder intuitiva och effektiva verktyg som förbättrar produktivitet och resultat. En välgjord UX-design minskar inlärningskurvan och gör det enklare för användare att utföra komplexa uppgifter. Detta leder till ökad effektivitet, minskade fel och förbättrad användarnöjdhet.

En bra UX-design inom B2B möjliggör en sömlös interaktion mellan företag och deras kunder. Genom att förstå användarnas behov och beteenden kan designern skapa en gränssnitt som är anpassat efter deras specifika krav. Detta kan öka användningstiden och främja återkommande affärer.

En positiv UX-upplevelse i B2B-sektorn har också en betydande inverkan på varumärkesimage och kundrelationer. Genom att erbjuda en smidig och tillfredsställande upplevelse kan företag bygga förtroende, öka kundlojaliteten och differentiera sig från konkurrenterna.

I en tid där digitala lösningar blir alltmer centrala inom B2B, är en välutvecklad UX-design en avgörande faktor för att skapa konkurrensfördelar och driva framgångsrika affärsresultat. Genom att investera i UX-design kan företag skapa mervärde för sina affärskunder och stärka sin position på marknaden.


Genväg för att komma igång med UX-design

För att ni snabbt ska kunna påbörja processen utan att själva behöva lägga ned tid och ansträngning har vi utvecklat en effektiv metod för att identifiera styrkor och områden som kan förbättras. Denna metodiken kan appliceras oavsett om det handlar om ett befintligt projekt eller om det är ett helt nytt projekt. Genom att involvera era kunder och använda olika analysmetoder kan vi snabbt upptäcka styrkor och brister. Vi kommer kunna erhålla insikter från era kunder som de aldrig tidigare hade delat med er och tillsammans med detta presentera en väg framåt för att lyckas med era utmaningar.

Självklart kan man även här ta genvägar baserat på utmaningen. Vill du veta hur vi kan hjälpa er? Boka ett möte eller ring oss så pratar vi mer.

Projektplan

Vår metodik för att arbeta med UX-design liknar väldigt den vi gör i vår CX-analys men den stora skillnaden när vi genomför en UX-analys är att vi fokuserar mycket mer på upplevelsen på webbsidan och har möjligheten att djupdyka i utmaningarna. Sammanfattningsvis kan man säga att en UX-analys fokuserar på upplevelsen på webbsidan medan en CX-analys hanterar hela kundresan.

Dag 1

Workshop

 • På vårt kontor i Göteborg, i era lokaler eller på distans
 • Gå igenom projektplan tillsammans
 • Besluta fokusområde, t ex ”Skapa en smidigare onboarding-process för nya kunder”
 • Definiera kundsegment
 • Vi bestämmer tillsammans hur leveransen ska göras, t ex via skisser i Figma eller en åtgärdslista
Dag 2-15

Samla in information

Inom UX kan vi samla in information på ett flertal olika sätt baserat på vad utmaningen är. Det kan handla om allt från intervjuer till enkäter.

Dag 16-29

Analys

Sammanställning av den data som framkommit i de olika analyserna:

Dag 30

Resultat och Leverans

Presentation av de olika åtgärderna i ett workshop-format med intressenter från företaget.

Leverans i det formatet som vi tillsammans bestämde under workshopen för att säkerställa att ni kan implementera på ett smidigt sätt, antingen med er nuvarande byrå eller att vi hjälper er med det.

Dag 90

Uppföljning

Vi går tillsammans igenom de förändringar som har gjorts enligt för att säkerställa att de åtgärder vi föreslagit har helt eller delvis blivit implementerade och att vi tillfört värde.

Kontakta oss eller boka ett möte direkt om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med UX-design!

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar kring UX-design generellt eller våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.

Några av våra kunder

SIQ
Billes Tryckeri AB
Hornbach
Hästens sängar
Sportson
Mary Kay, Lesley Cosmetics AB
Tranter
Johan i Hallen & Bergfalk
Vad är heuristisk analys?

Heuristisk analys är en metod inom UX-design och användbarhetstestning där experter utvärderar och bedömer användarinteraktionen med en produkt eller tjänst. Genom att tillämpa etablerade riktlinjer och principer, kända som heuristiker, bedömer experterna systemets användbarhet och identifierar potentiella användbarhetsproblem och utmaningar. Syftet med heuristisk analys är att upptäcka och åtgärda brister i användarupplevelsen tidigt i designprocessen. Resultaten från heuristisk analys kan användas för att optimera och förbättra designen, vilket leder till en mer användarvänlig och tillfredsställande produkt eller tjänst.

Vad är kvalitativ analys?

Kvalitativ analys är en metod för att undersöka och tolka icke-numeriska data för att få insikter och förståelse för olika fenomen. Det används inom olika forsknings- och analysområden, inklusive samhällsvetenskap, psykologi och UX-design. Kvalitativ analys innebär att man analyserar och tolkar data som samlats in genom observationer, intervjuer, fokusgrupper, och annan liknande datainsamling. Istället för att kvantifiera data fokuserar kvalitativ analys på att identifiera mönster, teman, och betydelsefulla insikter. Det involverar processer som kodning, kategorisering, tematisering och tolkning av data för att generera förståelse och dra slutsatser. Kvalitativ analys ger djupgående insikter och kan bidra till att upptäcka nyanser och detaljer som inte kan fångas med enbart kvantitativa metoder.

Vad är kvantitativ analys?

Kvantitativ analys är en metod för att samla in och analysera numerisk data för att dra slutsatser och göra kvantitativa bedömningar. Det används inom olika vetenskapliga och affärsområden för att undersöka relationer, mönster och trender i data. Kvantitativ analys innebär att man använder matematiska och statistiska metoder för att bearbeta och tolka data, inklusive att beräkna medelvärden, varians, korrelationer och utföra hypotesprövningar. Denna typ av analys möjliggör kvantifiering av data och ger möjlighet att dra generella slutsatser baserat på statistisk signifikans. Kvantitativ analys använder ofta stora mängder data som samlats in genom analysverktyg såsom Google Analytics eller Matomo, experiment, mätningar och databaser. Genom att tillämpa kvantitativ analys kan man upptäcka kvantifierbara mönster och göra objektiva bedömningar, vilket bidrar till att fatta välgrundade beslut och dra slutsatser baserade på data.

Hur gör man undersökningar med enkäter?

För att inhämta information via enkäter på webben kan följande steg följas:

 1. Definiera syftet: Klargör vilken information ni vill samla in och vad syftet med enkäten är. Identifiera de specifika frågor och ämnen ni vill undersöka.
 2. Utforma enkäten: Skapa enkätfrågor som är tydliga, koncisa och relevanta för ditt syfte. Använd olika frågetyper, såsom flervalsfrågor, skalafrågor och fritextfrågor. Se till att enkäten är lättläst och användarvänlig.
 3. Välj enkätverktyg: Det finns flera onlineplattformar och verktyg för att skapa och distribuera enkäter. Exempel på populära verktyg inkluderar SurveyMonkey, Google Forms och Typeform. Välj det verktyg som passar dina behov bäst.
 4. Distribuera enkäten: Dela enkätens webblänk via olika kanaler, såsom e-post, sociala medier, webbplatser eller specifika målgruppsnätverk. Var tydlig med instruktioner och ange en tydlig deadline för att uppmuntra till snabba svar.
 5. Hantera data: När enkäten har distribuerats börjar datainsamlingen så att vi sen kan analysera och sammanställ resultaten från enkäten genom att använda verktygens inbyggda funktioner eller exportera datan till ett analysprogram.
 6. Analysera och dra slutsatser: Bearbeta och analysera enkätsvaren för att identifiera mönster, trender och samband. Dra slutsatser baserade på insamlad data och använd resultatet för att fatta informerade beslut eller informera din forskning.

Det är viktigt att respektera respondenternas integritet och säkerställa att enkäten följer riktlinjer och regler för dataskydd. Se även till att enkäten är välformulerad och testa den innan du distribuerar den för att säkerställa att den fungerar som avsett.

Ring oss på 031 761 00 00

Eller boka ett möte direkt med en av våra säljare: